Posude za prikupljenje selektiranog i komunalnog otpada u kućanstvima i industrijskim pogonima (kante i kontejneri) – smanjenje do 30 % ukupne količine komunalnog otpada.

Reciklažna dvorišta predstavljaju mjesto za izdvojeno odlaganje razne vrste otpadnih tvari (papira, stakla, PET-a, MET-a, guma, drvene ambalaže – npr. Paleta, starih akumulatora, starih lijekova i baterija te ulja), koje nastaju u domacinstvu. U reciklažnim dvorištima ne vrši se nikakva dodatna prerada otpada vec je jedina funkcija sakupljanje. Reciklalažno dvorište namjenjeno je iskljucivo gradanima i ne primaju otpad iz industrijskih i zanatskih radionica.

Građani na Reciklažna dvorišta mogu odložiti:

 • papir
 • karton
 • plastiku
 • ambalažu od metala
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET boce
 • PE – foliju
 • limenke
 • stare lijekove
 • automobilske gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad
 • elektronički otpad
 • glomazni otpad
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad

Legenda:

 1. Kucica za osoblje
 2. Kontejner otvoreni 7 m3 za pet
 3. Kontejner otvoreni 7 m3 za obojene metale
 4. Kontejner otvoreni 7 m3 za željezo
 5. Kontejner zatvoreni 7 m3 za papir
 6. Kontejner otvoreni 7 m3 za staklo
 7. Kontejner zatvoreni 7 m3 za karton
 8. Kontejner za zauljenu ambalažu
 9. Regal za stara ulja
 10. Kontejner za fluorescentne cijevi
 11. Regal za kemijski otpad
 12. Kontejner za stare akumulatore
 13. Kontejner za zauljene filtere
 14. Kontejner zatvoreni 7 m3 za tekstil
 15. Kontejner otvoreni 7 m3 za BIO otpad
 16. Roto kontejner 30 m3 za glomazni otpad
 17. Stare baterije
 18. Stari lijekovi

reciklazno-dvoriste-2

Vozila za prikupljenje komunalnog i selektiranog otpada (od malih Piaggio Portera sa Faridovom nadogradnjom do velikih smečara te kamiona grajfera za podizanje).

1
2
3
4
5
6
7
8

Sustav nadzora i praćenja odvoza komunalnog i selektiranog otpada (MOBA sistem)

identifikacija-posuda-1

 

identifikacija-posuda-2

Sortiranje prikupljenog selektiranog otpada (papira, stakla (sortiranje stakla prema boji), plastike i metalnih limenki)

 

a) mala linija za sortiranje predsortiranog otpada u posudama sa sakupljenje komunalnog otpada

mala_linija_sortiranje_1
mala_linija_sortiranje_2
mala_linija_sortiranje_3
mala_linija_sortiranje_4

 

b) velika linija za sortiranje predsortiranog otpada

velika_linija_sortiranje_1
velika_linija_sortiranje_2
velika_linija_sortiranje_3
velika_linija_sortiranje_5
velika_linija_sortiranje_6
velika_linija_sortiranje_7

 

c) tvornica otpada (MBO), princip da se ostali otpad koji nije predsortiran kompletno obradi

linija za sortiranje komunalnog otpada

mbo_1
mbo_2

Nakon što je iz komunalnog otpada (koje je nastalo u kučanstvu ili industriji) izdvojena korisna sirovina ide na pretovarnu stanicu.

d) pretovarne stanice

d1. Jednostavna (montažna) pretovarna stanica

jednostavna_montazna_st_3
jednostavna_montazna_st_1
jednostavna_montazna_st_2

d2. Automatska (montažna) pretovarna stanica

automatska_montazna_st_1
automatska_montazna_st_2
Obrađen materijal koji ponovo ide u proizvodnju. U cijelom ciklusu gospodarenja otpadom nastoji se iz komunalnog otpada izdvojiti korisna sirovina (papir, staklo, PET i MET), koju bismo vratili u proces proizvodnje za proizvodnju novih proizvoda.